LIVRĂM DORINȚE în IAȘI

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Marketix S.R.L. cu sediul în Strada Pompieri, nr.4, bloc 649, scara C, ap. 2 , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/307/2016, având cod fiscal 35590478, în calitate de operator de date. În acest sens, Marketix S.R.L. urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale Clienților Curieraș și ale celorlalți Utilizatori ai www.curieras.ro, prin intermediul cărora datele cu caracter personal sunt colectate, incluzând Livratorii, reprezentanții Partenerilor, astfel cum aceste persoane au fost definite în prezenta.

„Curieraș” înseamnă un serviciu profesionist de livrări la domiciliul clientului, care poate fi cunoscut prin intermediul site-ului www.curieraș.ro.

„Client” înseamnă persoana fizică sau juridică care achiziţionează unul sau mai multe Produse, prin lansarea unei comenzi ferme către Livrator, utilizând Curieraș.

„Date cu Caracter Personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Livrator” – înseamnă Livratorul Curieraș

„Partener” – înseamnă partenerii Curieraș ale căror produse pot fi achiziționate prin intermediul Curieraș, incluzând potențialii Parteneri care contactează Curieraș pentru a deveni magazin partener.

„Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Utilizator” – orice persoană care accesează sau utilizează Curieraș.

Ceilalţi termeni utilizaţi cu majusculă şi care nu au fost definiţi în cuprinsul prezentei Politici de confidenţialitate, vor avea înţelesul atribuit potrivit definiţiilor din Termenii şi Condiţiile Curieraș.

  1. Dacă sunteți Utilizator, CURIERAȘ va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal:
  • nume şi prenume, adresa, telefon, adresa de e-mail;

  • Curieraș poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizat Curieraș cum ar fi comportamentul/preferinţe/obişnuințe în cadrul Curieraș, comenzi anterioare efectuate prin Curieraș;

  • alte date furnizate în mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

Pentru mai multe detalii privind utilizarea fișierelor de tip cookie vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibilă pe Site.

 

2. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor/Livratorilor terți persoane juridice sau potențialilor Parteneri/Livratori terți persoane juridice, Curieraș va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal:

  • nume și prenume, adresă de e-mail și număr de telefon pe care le furnizați în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu Curieraș , inclusiv prin intermediul formularului disponibil pe Site;
  • nume, prenume, funcție în contextul feedback-urilor privind colaborarea cu Curieraș care sunt publicate pe Site;
  • alte date furnizate în mod direct.

  1. Pentru încheierea și desfășurarea relației contractuale dintre Utilizator/Client şi Curieraș , definită în cuprinsul Termenilor şi Condiţiilor, cum ar fi, dar fără a se limita la: transmiterea de formulare prin intermediul Site-ului sau aplicației Curieraș, contactarea Curieraș în orice mod cu privire la utilizarea Curieraș, preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii Clientului, informarea Clientului asupra stării comenzii şi livrarea către Client a Produselor comandate, informarea Clientului asupra eventualelor opţiuni de comandă a Produselor în zona în care se află, primirea și utilizarea de taloane în cadrul campaniilor promoționale. În situaţia în care un Utilizator lasă un review negativ pe Curieraș, acesta va putea fi contactat, inclusiv telefonic, de către Curieraș, Livratori sau alţi parteneri contractuali ai Curieraș în vederea soluţionării plângerii/cererii şi în vedere îmbunătăţirii Serviciilor oferite prin intermediul Curieraș.
  2. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Curieraș în contextul serviciilor prestate prin intermediul Curieraș, inclusiv a obligațiilor în materie financiar-contabilă, fiscală, precum și în materie de arhivare, soluționarea cererilor în domeniul exercitării drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
  3. Pentru activităţi de marketing direct - datele privind numele şi prenumele, adresa de e-mail, telefon, adresa poştală pot fi colectate şi prelucrate în scop de marketing, reclamă, publicitate. În acest scop, datele vor fi prelucrate în vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, precum e-mail, telefon, inclusiv prin intermediul Site-ului www.curieraș.ro și al notificărilor de tip push*, de oferte promoționale, precum și orice alte noutăți, privind produsele și serviciile oferite prin intermediul Curieraș;
   Atunci când v-ați dat acordul pentru astfel de prelucrări/v-ați abonat la newsletter, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul sau de a vă opune, în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate de Curieraș anterior retragerii acordului. De asemenea, dezabonarea se poate realiza și prin accesarea link-urilor indicate în acest sens în textul mesajelor comerciale primite pe e-mail, respectiv prin opțiunile disponibile în contul dumneavoastră.
  4. Pentru îndeplinirea intereselor legitime ale Curieraș, în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, soluționarea altor cereri, sesizări cu excepția celor menționate la punctele (1) și (2) de mai sus, în principal, în vederea îmbunătăţirii Serviciilor oferite de Curieraș. Curieraș va putea transmite datele statistice şi către Partenerii săi. Cu toate acestea, menţionăm că toate informaţiile astfel transmise către terţii Parteneri vor fi furnizate în forma agregată, fără a include date care ar putea duce la identificarea (în mod direct sau indirect) a persoanelor vizate.

Prin utilizarea Site-ului pot fi plasate cookie-uri cu scopul unic, cu un timp de expirare de 30 de zile.

Aceste module cookie sunt necesare pentru funcționarea Site-ului și de obicei, sunt stabilite numai ca răspuns la acțiunile efectuate de Utilizatori privind solicitări de servicii, cum ar fi setarea preferințelor de confidențialitate, autentificarea sau completarea formularelor.

Aceste cookie-uri nu stochează nici o informație de identificare personală. Puteți seta browserul să vă blocheze sau să vă avertizeze despre aceste module cookie, dar în acest caz, anumite părți ale Site-ului pot să nu funcţioneze.

Ca principiu, Curieraș va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durată a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii Curieraș de stocare și arhivare a datelor și documentelor, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligaţiilor legale care incumbă Curieraș (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți acordul pentru prelucrarea datelor și nu mai există alte temeiuri juridice pentru prelucrare (de exemplu, existenţa unei obligaţii legale, existenţa unei relaţii contractuale, interesul legitim al Curieraș) sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, Curieraș va înceta prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. 

Curieraș poate să dispună anonimizarea acestor date, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.
Anumite date privind îndeplinirea obligațiilor legale ce incumbă Curieraș (de ex., informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal) sau date privind cererile/plângerile în legătură cu prelucrarea datelor, pot fi păstrate pe o durată de 4 ani sau mai mare atunci când există un interes legitim.

 

Ștergerea datelor cu caracter personal

În situaţia în care Utilizatorul/Clientul, după caz, doreşte închiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal.

Pentru ștergerea Datelor cu Caracter Personal Utilizatorul/Clientul va trimite o cerere pe adresa de email admin@curieras.ro în care solicită ștergerea tuturor datelor cu caracter personal asociate.

În cazul în care Utilizatorul/Clientul confirmă că doreşte ştergerea datelor personale, Curieraș va considera că, în mod rezonabil, o atare cerere presupune implicit ștergerea datelor personale din baza de date operată de Curieraș.

În termen de cel mult o săptămână de la data înregistrării cererii, Curieraș va comunica Utilizatorului/Clientului modalitatea de soluționare a cererii, cu excepția cazurilor în care termenul legal de răspuns este prelungit potrivit legii.
Atunci când un Client solicită ştergerea datelor personale, însă pe acel Client există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea Produselor şi finalizarea ultimei comenzi active. De asemenea, anumite categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate în continuare de către Curieraș având în vedere obligațiile legale aplicabile, respectiv interesele noastre legitime (cum ar fi, apărarea drepturilor sau intereselor, gestionarea eventualelor cereri).

Datele cu Caracter Personal sunt, în principal, prelucrate de Curieraș, prin angajaţii sau colaboratorii săi autorizaţi să prelucreze date personale.

Datele cu Caracter Personal pot fi, de asemenea, divulgate următoarelor categorii de persoane:

  • Livratorilor, în ceea ce privește datele Clienţilor pentru a le permite să furnizeze Serviciile de Livrare către Clienţi şi, în anumite situaţii, pentru a putea verifica, răspunde şi soluţiona plângerile Clienţilor, după caz;
  • Împuterniciţilor Curieraș care pot prelucra datele în numele şi pe seama Curieraș pentru oricare dintre scopurile menţionate mai sus;
  • Autorităţilor publice, ca răspuns la o solicitare de informaţii făcută cu respectarea prevederilor legale sau în orice caz pentru ca Curieraș să aducă la îndeplinire o obligaţie legală a acesteia;
  • Unor terţe părţi, în legatură cu sau pe durata negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a activelor Curieraș, consolidarea sau restructurarea, finanţarea sau achiziționarea Curieraș sau a unei porţiuni din aceasta de către alte entităţi;
  • Partenerilor Curieraș sau altor terţe părţi cu care Curieraș intră în raporturi contractuale în diferite scopuri precum: în cazul unor campanii promoționale organizate de către Curieraș împreună cu respectivii parteneri contractuali sau afiliați ai acestuia, menținerea, pentru personalizarea și îmbunătățirea Curieraș și a serviciilor derulate prin intermediul ei, pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea Utilizatorilor, precum şi pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

Partenerii prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, Curieraș neavând niciun control asupra modului în care vă sunt prelucrate datele de către aceşti Parteneri. Aşadar, pentru activităţile de prelucrare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal realizate de Partenerii Curieraș sau de, şi cu care intraţi în raporturi prin intermediul Curieraș, vă rugăm să consultaţi şi să aveţi în vedere politicile de confidenţialitate şi celelalte politici de interes, oferite de aceştia.

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, și este necesară pentru a putea beneficia de produsele și serviciile puse la dispoziție prin Curieraș.

Refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de produsele și serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Curieraș, respectiv imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu Curieraș, iar Livratorii nu vor putea utiliza Curieraș în vederea furnizării Serviciilor de Livrare.

Pentru activitățile de marketing direct, cum ar fi abonarea la newsletter, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Deși Curieraș cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii.

Astfel, Curieraș poate utiliza, de exemplu, alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, cum ar fi executarea contractului încheiat cu Utilizatorul, respectarea obligațiilor legale ce îi revin Curieraș, sau interesul legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor pentru efectuarea de analize, raportari privind modul de funcționare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii Serviciilor oferite de Curieraș.

Potrivit prevederilor legale aplicabile, în ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea, ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, dacă aceasta produce efecte legale sau vă afectează similar, într-o masură semnificativă (de ex., refuzul automat de a încheia un contract cu dvs., bazat pe o prelucrare automată de date), precum și dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment. Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing, Curieraș, după ce a luat act de acest fapt nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe nesolicitate.

Totodată, vă rugăm să aveţi în vedere că, într-o atare situaţie, deşi nu veţi mai primi astfel de mesaje, Curieraș ar putea să prelucreze Datele dvs. cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

  • E-mail: admin@curieraș.ro
  • Către: Departament de Marketing Curieraș

Curieraș nu răspunde solicitărilor anonime. Prin urmare, în cazul în care ne scrieţi prin e-mail/poştă, vă rugăm să ne indicaţi numele şi prenumele dvs. pentru a vă identifica şi răspunde în mod adecvat solicitării dvs.

În funcţie de solicitare, dacă aceasta este întemeiată şi formulată în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, Curieraș va:

  • confirma solicitantului dacă prelucrează sau nu Datele sale cu Caracter Personal;
   rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime, în mod gratuit, Datele sale cu Caracter Personal a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legii;
  • înceta prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale solicitantului;
   lua alte măsuri care se impun cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

În situaţia în care persoana vizată formulează o cerere de ştergere a datelor, în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv ca urmare a ştergerii datelor cu caracter personal, Curieraș ar putea prelucra în continuare anumite Date cu Caracter Personal, în temeiul:

  • obligaţiei legale (de exemplu, în situaţia facturilor, a documentelor justificative financiar-contabile, fiscale, precum şi de arhivare)
  • contractului încheiat între Curieraș şi Utilizator/Client/Livrator, inclusiv cel reprezentat de documentul Termene şi Condiţii;
  • interesului legitim al Curieraș (de exemplu, în vederea gestionării solicitărilor care pot fi primite de la autorităţile competente pentru verificarea tranzacţiilor comerciale sau pentru realizarea oricăror verificări justificate în baza legii, inclusiv în ceea ce priveşte fraudele în domeniul online).

Pentru dezabonarea de la comunicări comerciale, Utilizatorul poate folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.

Curieraș folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies.

Prelucrările Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact: dpo@curieras.ro / tel: 0756 557 952.

Întrebări frecvente

Timpul de livrare este de 30 - 120 min și îți este comunicat imediat după plasarea comenzii. În situații speciale, timpul de livrare poate fi mai mare, fiind comunicat în prealabil către tine.

VEZI LISTĂ TARIFE

  • IAȘI URBAN
   • 17 lei colete și 21 lei cadouri în limita a 15 kg
  • IAȘI URBAN + 5 KM
   • 25 lei colete și 29 lei cadouri în limita a 15 kg
  • fiecare kg suplimentar celor 15 kg se va taxa cu 1 leu/kg
  • + 8 lei pentru fiecare punct de ridicare suplimentar

Desigur. Poți plăti CASH sau cu CARDUL la livrare.

Livrăm în fiecare zi, de luni până sâmbătă, în intervalul orar 9:00-18:00

  • COLETE - #orice colet, cu posibilitate de Tur și Tur/Retur
 •  
  • CADOURI 
  • Livrări SPECIALE - ai o "misiune" mai specială? Curieraș o rezolvă

  • sigur că da, putem livra produsele tale favorite din mai multe locuri pentru aceeași comandă
  • vei plăti +8 lei la fiecare punct de ridicare suplimentar